ساخت ده بند آبگردان در غزنی

با ساخت این بندها، درکنار جلوگیری ازتخریب تاسیسات عامه و مردمی درسیلاب های احتمالی، آب هزاران جریب کشتزار تامین می شود.

ساخت ده بند آبگردان در غزنی

‏مسوولان دروزارت انرژی وآب، ازساخت ده بند آبگردان درغزنی خبردادند.

این بندها، توانایی ذخیره ی، هزاران مترمکعب آب را دارا است.

با ساخت این بندها، درکنار جلوگیری ازتخریب تاسیسات عامه و مردمی درسیلاب های احتمالی، آب هزاران جریب کشتزار تامین می شود.

‏شهروندان عادی ودهقانان درغزنی، ازاین اقدام امارت اسلامی، استقبال کردند و آن را باعث رفاه‌ و رونق کشت وکارشان خواندند.