ذبیح الله مجاهد: خواسته‌های امارت اسلامی در نشست سوم دوحه پذیرفته شده است

‏ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان و رییس هیئت امارت اسلامی در نشست سوم دوحه، این نشست را مثبت خواند و گفت که خواست‌ های امارت اسلامی در دوحه سه پذیرفته شده است.

ذبیح الله مجاهد: خواسته‌های امارت اسلامی در نشست سوم دوحه پذیرفته شده است

 

‏ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان و رییس هیئت امارت اسلامی در نشست سوم دوحه، این نشست را مثبت خواند و گفت که خواست‌ های امارت اسلامی در دوحه سه پذیرفته شده است.

 

مجاهد گفت که درنشست، بحث های مثبت صورت گرفت؛ تمام کشور ها، در حمایت ازافعانستان قرار داشتند ‏و روی دو نکته مهم بحث کردیم، یکی اینکه باسکتور خصوصی حمایت صورت بگیرد ودیگر اینکه در زمینه ی مواد مخدر که مردم افغانستان علیه آن مبارزه می کنند؛ در قسمت بدیل معیشت همکاری به دهقانان صورت بگیرد که در این عرصه اکثر کشورها از افغانان حمایت کردند.