‏ترمیم‌ ده ها عراده وسایط نظامی مختلف النوع در قول اردوی ۲۰۹ الفتح

قابل یادآوری است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نخستین بار است هزاران وسایط نظامی در قول اردوی ۲۰۹ الفتح ترمیم وآماده‌ی استفاده نیروهای دفاعی قرار می گیرند.

‏ترمیم‌ ده ها عراده وسایط نظامی مختلف النوع در قول اردوی ۲۰۹ الفتح

منسوبین لوای ششم سرحدی قول اردوی ۲۰۹ الفتح از ترمیم ۴۰ عراده تانک هاموی، ۳۰ عراده انترنیشنل، ۱۵۰ عراده رینجر، ۷ عراده کرینگ و سایر وسایط مختلف النوع نظامی خبر دادند.

‏قابل یادآوری است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نخستین بار است هزاران وسایط نظامی در قول اردوی ۲۰۹ الفتح ترمیم وآماده‌ی استفاده نیروهای دفاعی قرار می گیرند.