بیست و سومین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء ا.ا.ا امروز برگزار شد.

در این نشست، در مورد تطبیق ماسترپلان شهر کابل بر اساس دستور جلسه تصمیم گیری شد و طبق طرزالعمل هر اداره مکلف شد تا انجام وظایف و مسئولیت‌های خود را در تطبیق ماستر پلان انجام دهند.

فیصله تطبیق ماستر پلان کابل در جلسه‌ی کابینه‌ی امارت اسلامی افغانستان

 

بیست و سومین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء ا.ا.ا امروز برگزار شد.

در این نشست، در مورد تطبیق ماسترپلان شهر کابل بر اساس دستور جلسه تصمیم گیری شد و طبق طرزالعمل هر اداره مکلف شد تا انجام وظایف و مسئولیت‌های خود را در تطبیق ماستر پلان انجام دهند.

در این جلسه در مورد ولسوالی های سرحدی کشور به وزارت های معارف، صحت عامه، فواید عامه ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و احیا وانکشاف دهات وظیفه سپرده شد تا در هماهنگی با وزارت های سرحدات، اقوام و قبایل امور داخله به مشکلات مردم به گونه جدی رسیدگی شود و خدمات خوبی به آنان ارائه کنند.