بهره برداری از انرژی خورشیدی در چهار ولسوالی هلمند

ازاین انرژی خورشید هشت محل و قوماندانی امنیه هلمند مستفید شده‌اند.

بهره برداری از انرژی خورشیدی در چهار ولسوالی هلمند

‏سخنگوی پولیس ‎هلمند می گوید که انرژی خورشیدی در ولسوالی های نادعلی، مارجه، گرمسیر و نوازد، هلمند به هزینه بیش از ۱۰ میلیون هفتصد شصت وهفت هزار افغانی به کمک وزارت امور داخله به بهره برداری سپرده شد.

ازاین انرژی خورشید هشت محل و قوماندانی امنیه هلمند مستفید شده‌اند.