برگشت معین سابق وزارت امور داخله اداره پیشین به کشور

کمیسیون تماس باشخصیت‌های افغان می‌گوید، که وحیدالله کلیمزی، که در ادارۀ پیشین به صفت معین وزارت امور داخله و والی ولایت‌های کنر و غزنی کار کرده است طریق ارتباط با این کمیسیون از امارات متحده عربی دوباره به کشور برگشته است.

برگشت معین سابق وزارت امور داخله اداره پیشین به کشور

‏کمیسیون تماس باشخصیت‌های افغان می‌گوید، که وحیدالله کلیمزی، که در ادارۀ پیشین به صفت معین وزارت امور داخله و والی ولایت‌های کنر و غزنی کار کرده است طریق ارتباط با این کمیسیون از امارات متحده عربی دوباره به کشور برگشته است.

این کمیسیون می‌گوید که امارت اسلامی به تعهدات انجام شده با افرادی که از طریق کمیسیون تماس باشخصیت‌های افغان به کشور برگشته اند، متعهد است و فرمان عفو عمومی رهبری امارت اسلامی قابل اجرا می‌باشد.

این در حالیست که از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون صدها تن از مقامات ادارۀ پیشین به کشور برگشته و به زنده‌گی عادی شان در داخل کشور ادامه می‌دهند.