برگزاری نمایشگاه فراورده‌های داخلی افغانستان زیر نام، عالیست، افغانیست درهرات

محمد زبیر دین‌پرور رئیس عمومی تجارت بین الملل وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که این وزارت نمایشگاه‌های زیادی از فرآورده‌های داخلی را، از جمله شش نمایشگاه، در خارج از افغانستان برگزارکرده است.

برگزاری نمایشگاه فراورده‌های داخلی افغانستان زیر نام، عالیست، افغانیست درهرات

نمایشگاه فراورده های داخلی افغانستان، زیر نام عالیست، افغانیست، در هرات گشایش یافت.

محمد زبیر دین‌پرور رئیس عمومی تجارت بین الملل وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که این وزارت نمایشگاه‌های زیادی از فرآورده‌های داخلی را، از جمله شش نمایشگاه، در خارج از افغانستان برگزارکرده است.

 

او همچنان گفت که و زارت صنعت و تجارت، برای حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه های گمرکی را روی برخی محصولات مشابه کشورهای دیگر، بالا برده است.

دراین نمایشگاه، ده‌ها قلم فراورده های داخلی، به نمایش گذاشته شده است.

وزارت صنعت وتجارت می‌گوید که هم اکنون افغانستان، بیش از دوصدو هفتاد قلم فراورده‌های داخلی اش را به بازار های جهانی صادر کرده است.

این وزارت همچنان می‌گوید که افغانستان از رهگذر یک صد و سی و پنج قلم، محصولات مورد نیاز به خود کفایی رسیده و در هفتاد و هشت قلم دیگر، درحال نیمه خود کفایی قرار دارد.