بازگشت نخستین کاروان حجاج افغان از عربستان سعودی به کابل

طی پروازی به تعداد ۳۴۶ زائر افغان از عربستان سعودی به میدان هوایی بین‌المللی کابل انتقال داده شدند.

بازگشت نخستین کاروان حجاج افغان از عربستان سعودی به کابل

نخستین کاروان حجاج افغان از عربستان سعودی ناوقت امروز شنبه به کابل بازگشتند.

طی پروازی به تعداد ۳۴۶ زائر افغان از عربستان سعودی به میدان هوایی بین‌المللی کابل انتقال داده شدند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی بخاطر برگشت حجاج، در تمام میادین هوایی بین‌المللی کشور سهولت ایجاد کرده‌ است تا از خدمات بهتر ترانسپورت هوایی مستفید شوند.