بازداشت سه تن به همراه ۱۲۸ پرزه طیاره به ارزش یک ملیون دالر

همراه با افراد بازداشت شده ۱۲۸ نوع پرژۀ طیاره، هشت قبضه تفنگچه، ۲۵ پایه مخابره، چهار تخته باروت و شماری تجهیزات دیگر نظامی کشف و به دست آمده است.

‏وزارت دفاع ملی خبر داده است، که سه تن در کابل همراه با ۱۲۸ پرزۀ طیاره و مقداری زیادی از مهمات نظامی که حدود یک میلیون دالر ارزش دارند، بازداشت شده اند.

این افراد در پی گزارشات کشفی از سوی منسوبین وزارت دفاع ملی در مربوطات شهر کابل بازداشت شده اند.

این وزارت می‌گوید، که همراه با افراد بازداشت شده ۱۲۸ نوع پرژۀ طیاره، هشت قبضه تفنگچه، ۲۵ پایه مخابره، چهار تخته باروت و شماری تجهیزات دیگر نظامی کشف و به دست آمده است.

این وزارت در صفحۀ ایکس خود نگاشته است، که مهمات و تجهیزات به دست آمده حدود یک میلیون دالر ارزش دارند.

منبع افزوده که افراد بازداشت شده جهت تحقیقات بیشتر به ادارات ذیربط سپرده شده اند.