ایجاد سهولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افغانستان

در آخر به مسئولین ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری جهت سهولت‌های بیشتر در توزیع جوازها و سایر موضوعات مرتبط از سوی رهبری این وزارت، هدایت داده شد که یک جلسه با حضور نمایندگان اتاق‌های سکتوری با معاونیت اداری ریاست‌الوزراء کشور تنظیم گردد.

ایجاد سهولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افغانستان

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامیافغانستان جهت رسیدگی به مشکلات اعضای بخش خصوصی با نمایندگان اتاق‌های سکتوری دیدار کرد.

در این نشست که مسئولین ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری این وزارت نیز حضور داشت، در رابطه به طی مراحل اسناد مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیات، نحوه تصفیه مالیات، نحوه پرداخت مالیات از سوی تاجران، عضویت اعضای سکتورخصوصی در اتاق‌ها و انوایس و سرتفیکت به کالاهای صادرات کشور گفتگو صورت گرفت.

در آخر به مسئولین ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری جهت سهولت‌های بیشتر در توزیع جوازها و سایر موضوعات مرتبط از سوی رهبری این وزارت، هدایت داده شد که یک جلسه با حضور نمایندگان اتاق‌های سکتوری با معاونیت اداری ریاست‌الوزراء کشور تنظیم گردد.