اولین قطار ترانزیتی افغانستان پس از ۴۰ روز به وان ترکیه رسید

حرکت اولین قطار تجاری افغانستان به مقصد ترکیه از مسیر روزنک ایران بود.

اولین قطار ترانزیتی افغانستان پس از ۴۰ روز به وان ترکیه رسید

اولین قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ترکیه که تقریبا یک ماه پیش وارد ایران شده بود، پس از ۴۰ روز به وان ترکیه رسیده است.

حرکت اولین قطار تجاری افغانستان به مقصد ترکیه از مسیر روزنک ایران بود.

این قطار با استفاده از مسیر ریلی هرات – خواف در حال صادرات محصولات تولیدی افغانستان به بازارهای ترکیه و اروپا بود؛ اما به دلایلی نامعلوم متوقف و اعلام شد که ایران برای ادامه حرکت به این قطار لوکوموتیو نداده است.

حال بعد از ۴۰ روز اولین قطار ترانزیتی افغانستان به ترکیه، امروز به وان ترکیه رسیده است.