امور گمرکی در ربع اول سال جاری۲۳ درصد پیشرفت کرده است

در رابطه با گزارش ارائه شده بحث های تخنیکی همه جانبه صورت گرفته و جهت پیشرفت بهتر امور مشکلات و پیشنهادات مسئولین گمرکات ولایتی نیز استماع گردید که از سوی رهبری اطمینان حل آن داده شده و درضمن توسعه های لازم نیز شریک گردید.

امور گمرکی در ربع اول سال جاری۲۳ درصد پیشرفت کرده است

 

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد نشست ارزیابی امور فنی انجام‌شده در گمرکات کشور به رهبری رئیس عمومی گمرکات برگزار شد

 

در این نشست گزارش جامع از فعالیت های گمرکی انجام شده در ربع اول سال جاری ارائه گردید و در رابطه به جمع آوری عواید گمرکی، تجارت انجام شده، ارزش گمرکی اموال وارداتی و تعداد و وزن ثبت شده محموله های تجاری در این مدت، معلومات کُلی ارائه شد، که بر این اساس نسبت به همین ربع سال گذشته، فعالیت های گمرکی به طور اوسط (۲۳،۳) درصد مثبت ارزیابی گردیده است.

 

در رابطه با گزارش ارائه شده بحث های تخنیکی همه جانبه صورت گرفته و جهت پیشرفت بهتر امور مشکلات و پیشنهادات مسئولین گمرکات ولایتی نیز استماع گردید که از سوی رهبری اطمینان حل آن داده شده و درضمن توسعه های لازم نیز شریک گردید.