امتحان کانکور افغانستان، در پنج مرحله برگزار خواهد شد

امتحان کانکور افغانستان، در پنج مرحله برگزار خواهد شد ‏شیخ عبدالباقی حقانی، رئیس اداره ی ملی امتحانات دریک نشست خبری گفت که امتحان کانکور امسال در پنج مرحله، مرحله اول در شانزده ولایت در هفدهم ماه جوزا، مرحله دوم از دانش آموزان مرکز کابل و ولسوالی ها در روزهای اول و دوم سرطان برگزار می […]

امتحان کانکور افغانستان، در پنج مرحله برگزار خواهد شد

‏شیخ عبدالباقی حقانی، رئیس اداره ی ملی امتحانات دریک نشست خبری گفت که امتحان کانکور امسال در پنج مرحله، مرحله اول در شانزده ولایت در هفدهم ماه جوزا، مرحله دوم از دانش آموزان مرکز کابل و ولسوالی ها در روزهای اول و دوم سرطان برگزار می شود.

در مرحله سوم، دانش آموزان یازده ولایت به شمول بدخشان در روزهای هفتم و هشتم سرطان، در مرحله چهارم، دانش آموزان هفت ولایت در چهاردهم ماه سرطان و آخرین مرحله امتحان کانکور متفرقه اخذ می شود.