افزایش ۱۳ ٪ میزان حاصلات گندم در افغانستان

حاصلات گندم درافغانستان، نسبت به سال گذشته، سیزده درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۳ ٪ میزان حاصلات گندم در افغانستان

 

حاصلات گندم درافغانستان، نسبت به سال گذشته، سیزده درصد افزایش یافته است.

برداشت گندم کشور نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس ارقام ارائه شده ازسوی وزارت زراعت، در سال ۱۴۰۳ در ۲.۱۴ هزار هکتار گندم کشت شده و ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول از این مزارع جمع آوری می شود که این رقم، نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد.

 

نیاز گندم افغانستان در سطح کشور ۶.۹ میلیون متریک تُن برآورد شده است.