افزایش روند تجارت از طریق بندر تورغندی

معاون کمیساری بندر تورغندی هرات می گوید که قبلاً از طریق این بندر 60 تا 70 موتر باربری و یک قطار وارد کشور می‌ شد ‏و اکنون این روند به بیش از 100 موتر و 3 قطار با واگون های زیاد، اضافه شده است.

افزایش روند تجارت از طریق بندر تورغندی

مسئولان بندر تورغندی هرات، می ‌گویند که با ایجاد یک سلسله تسهیلات در امور بندری، روند تجارت از طریق بندر تورغندی افزایش یافته است.

معاون کمیساری بندر تورغندی هرات می گوید که قبلاً از طریق این بندر ۶۰ تا ۷۰ موتر باربری و یک قطار وارد کشور می‌ شد ‏و اکنون این روند به بیش از ۱۰۰ موتر و ۳ قطار با واگون های زیاد، اضافه شده است.

بندر تورغندی بیشتر برای روابط تجاری میان افغانستان و ترکمنستان استفاده شده و اکنون عبور اشخاص نیز از این طریق اضافه شده است.

‏از طریق این بندر، تیل، گاز، آرد، غله و دیگر محصولات وارد و در مقابل از افغانستان نیز میوه خشک و بعضی محصولات زراعتی دیگر به ترکمنستان، صادر می‌شود.