افزایش ارزش پول افغانی به‌گونه بی‌پیشینه‌ای در مقابل دالر امریکایی در دو سال گذشته

مسئولان در بزرگ‌ترین مارکیت داد و ستد اسعار در شهر کابل (سرای شهزاده) می‌گویند که امروز ارزش پول افغانی به‌گونه بی‌پیشینه‌ای در مقابل دالر امریکایی در دو سال گذشته افزایش یافت. به گفته آنان، امروز یک دالر کم‌تر از ۷۰ افغانی در بازارهای کشور خرید و فروش می‌شد.

مسئولان در بزرگ‌ترین مارکیت داد و ستد اسعار در شهر کابل (سرای شهزاده) می‌گویند که امروز ارزش پول افغانی به‌گونه بی‌پیشینه‌ای در مقابل دالر امریکایی در دو سال گذشته افزایش یافت.
به گفته آنان، امروز یک دالر کم‌تر از ۷۰ افغانی در بازارهای کشور خرید و فروش می‌شد.