از سرگیری پروازهای شرکت هوائی بین المللی ترکش آیرلاین به افغانستان 

درگام نخست، این شرکت هوایی، میان کابل و استانبول، به انتقال مسافران خواهد پرداخت.

از سرگیری پروازهای شرکت هوائی بین المللی ترکش آیرلاین به افغانستان

‏شرکت هوایی بین المللی ترکش ایرلاین، پروازهایش به افغانستان را پس ازتوقف سه ساله ازسرگرفت.

درگام نخست، این شرکت هوایی، میان کابل و استانبول، به انتقال مسافران خواهد پرداخت.

‏شرکت هوایی بین المللی ترکش ایرلاین، پروازهایش به افغانستان را، پس ازتوقف سه ساله ازسرگرفت.

درگام نخست، این شرکت هوایی، میان کابل و استانبول، به انتقال مسافران خواهد پرداخت.