ادامه روند ترمیم وسایط نظامی در کشور؛ ۱۰۵ تانک هاموی دیگر نیز ترمیم شد

این وزارت در خبرنامۀ گفته است، که در وسایط ترمیم شده ۱۰۵ عراده تانک هاموی و ۲۰ عراده آمبولانس شامل است

ادامه روند ترمیم وسایط نظامی در کشور؛ ۱۰۵ تانک هاموی دیگر نیز ترمیم شد

‏وزارت دفاع ملی می‌گوید، که نیروهای قول اردوی ۲۱۵ عزم به تعداد ۱۲۵ عراده وسایط مختلف النوع نظامی را ترمیم کرده اند.

این وزارت در خبرنامۀ گفته است، که در وسایط ترمیم شده ۱۰۵ عراده تانک هاموی و ۲۰ عراده آمبولانس شامل است.

با این حال وزارت دفاع ملی می‌گوید، که نیروهای امارت اسلامی در قسمت حفظ و نگهداری وسایط نظامی متعهد هستند.

این در حالیست که با حاکمیت امارت اسلامی در کشور بیش از صدها عراده وسایط مختلف نظامی که در زمان ادارۀ پیشین تخریب شده بودند ترمیم و مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.