قربانیان زلزله در مراکش

وزارت کشور مراکش: تعداد قربانیان زلزله به ۲۹۴۶ کشته و ۵۶۷۴ مجروح رسیده است.

وزارت کشور مراکش: تعداد قربانیان زلزله به ۲۹۴۶ کشته و ۵۶۷۴ مجروح رسیده است.