جام جهانی کریکت سال ۲۰۲۳، به کابل رسید.

کریکت بورد افغانستان می‌گوید که جام جهانی کریکت سال ۲۰۲۳، صبح امروز به کابل آورده شده است. این جام در ولایت‌های مختلف افغانستان به نمایش گذاشته می‌شود.  

کریکت بورد افغانستان می‌گوید که جام جهانی کریکت سال ۲۰۲۳، صبح امروز به کابل آورده شده است.
این جام در ولایت‌های مختلف افغانستان به نمایش گذاشته می‌شود.