ثبت ۶۳۸ هزار و ۹۵۴ معلول، یتیم و بیوه

شیخ عبدالحکیم حقانی، معین وزارت شهدا و معلولین: “به‌شمول زنان ۶۳۸ هزار و ۹۵۴ معلول، یتیم و بیوه ثبت شده‌اند.‌”

شیخ عبدالحکیم حقانی، معین وزارت شهدا و معلولین: “به‌شمول زنان ۶۳۸ هزار و ۹۵۴ معلول، یتیم و بیوه ثبت شده‌اند.‌”