تیم ملی کرکت افغانستان پاکستان را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت پنجاه آوره توانست تیم ملی کرکت پاکستان را با تفاوت ۸ ویکت شکست بدهد.

تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت پنجاه آوره توانست تیم ملی کرکت پاکستان را با تفاوت ۸ ویکت شکست بدهد.