تفتیش

تفتیش حاضری کارمندان ادارات امارتی در مرکز و ولایات انجام شد

به اساس حکم ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان و با توجه به رژیم کاری؛ پس از به پایان رسیدن رخصتی‌عید سعید فطر، وزارت کار و امور اجتماعی با اعزام مفتشین ریاست تفتیش و رهنمایی کار در مرکز و ولایات به ادارات امارتی، از حاضری بخش‌های کاری تفتیش به عمل آورد. در این روند که برای […]

به اساس حکم ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان و با توجه به رژیم کاری؛ پس از به پایان رسیدن رخصتی‌عید سعید فطر، وزارت کار و امور اجتماعی با اعزام مفتشین ریاست تفتیش و رهنمایی کار در مرکز و ولایات به ادارات امارتی، از حاضری بخش‌های کاری تفتیش به عمل آورد.

در این روند که برای دو روز ادامه داشت، جهت جلوگیری از سکتگی در کارها،‌ به میان آمدن نظم در ادارات و با در نظرداشت هدایات مقامات عالی رتبهٔ امارت اسلامی افغانستان، کسانی که در ادارات حضور نداشتند غیرحاضر گردیدند.