تجلیل دومین سال‌روز فتح کابل در نیمروز

در شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز دومین سال‌روز فتح کابل تجلیل شد.

در شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز دومین سال‌روز فتح کابل تجلیل شد.