تجلیل دومین سال‌روز فتح کابل در سرپل

از پیروزی جهاد مردم افغانستان به رهبری امارت اسلامی در ولایت سرپل طی یک همایش وسیع تجلیل شد.

از پیروزی جهاد مردم افغانستان به رهبری امارت اسلامی در ولایت سرپل طی یک همایش وسیع تجلیل شد.