تجلیل از دومین سال‌روز فتح کابل در کندهار

از دومین سال‌روز فتح کابل در ولایت کندهار تجلیل شد.

از دومین سال‌روز فتح کابل در ولایت کندهار تجلیل شد.