تجلیل از دومین سال‌روز فتح کابل در کاپیسا

۲۸محرم الحرام مصادف به۲۴ اسد دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی افغانستان طی محفل باشکوهی در ولایت کاپیسا تجلیل شد

۲۸محرم الحرام مصادف به۲۴ اسد دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی افغانستان طی محفل باشکوهی در ولایت کاپیسا تجلیل شد