تجلیل از دومین سال‌روز فتح کابل در غور

دومین جشن پیروزی حق بر باطل در غور از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شد

دومین جشن پیروزی حق بر باطل در غور از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شد