تجلیل از دومین سالروز فتح کابل در دایکندی

از دومین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان در دایکندی تجل.یل شد

از دومین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان در دایکندی تجل.یل شد