بیش از ۵ هزار نفر مهاجر از ایران وپاکستان به کشور عودت نمودند

۵ هزارو ۱۷۶ نفر مهاجر به تاریخ ۳ عقرب از ایران وپاکستان به کشور برگشته اند به اساس معلو مات آمر سرحدی اسلام قلعه هرات ۳ هزار و ۵۹۱ نفر افغان که شامل خانواده ها و مجردین بودندطور داوطلبانه واجبار برگشت کرده اند و از آن جمله،۴۴۵ نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ […]

۵ هزارو ۱۷۶ نفر مهاجر به تاریخ ۳ عقرب از ایران وپاکستان به کشور برگشته اند

به اساس معلو مات آمر سرحدی اسلام قلعه هرات ۳ هزار و ۵۹۱ نفر افغان که شامل خانواده ها و مجردین بودندطور داوطلبانه واجبار برگشت کرده اند و از آن جمله،۴۴۵ نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی و غیر غذایی را بدست آوردند.

طبق یک خبر دیگر، یک هزار و ۵۸۵ تن مهاجر افغان مقیم پاکستان، از طریق مرز سپین بولدک ولایت قندهار به تاریخ ۳ عقرب به وطن برگشت نموده اند.

‏آمر سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار گفت که ۲۷۶ خانواده شامل یک هزار و ۵۸۵ تن طور جبری به وطن عودت کرده بودند و پس ازثبت در اداره امور مهاجرین، جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.