بیش از هزار نفر مهاجر از ایران به کشور عودت نمودند

یک هزار و ۵۹۲ نفر افغان مهاجر به تاریخ ۲۷ عقربطور جبری و داوطلبانه از ایران به وطن برگشته اند. به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه، از جمله افراد مذکور که شامل خانواده ها و مجردین بودند، ۱۸۶نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی […]

یک هزار و ۵۹۲ نفر افغان مهاجر به تاریخ ۲۷ عقربطور جبری و داوطلبانه از ایران به وطن برگشته اند. به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه، از جمله افراد مذکور که شامل خانواده ها و مجردین بودند، ۱۸۶نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی و غیر غذایی را بدست آوردند.