به ارزش حدود ۱۰ میلیارد افغانی ۲۴ پروژه مختلف از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی امروز سه شنبه ۱۹ ام جدی سال روان در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارائه شده بحث شد. در نشست یاد شدۀ کمیسیون تدارکات ملی۲۷ پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۴ […]

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی امروز سه شنبه ۱۹ ام جدی سال روان در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارائه شده بحث شد.

در نشست یاد شدۀ کمیسیون تدارکات ملی۲۷ پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۴ پروژه منظور و قرارداد ۳ پروژه دیگر به منظور ارزیابی به ریاست تدارکات ملی و وزارت خانه های ذیربط سپرده شد تا این قرارداد ها را همه جانبه ارزیابی نمایند و گزارش خویش را با مقام کمیسیون تدارکات ملی شریک سازند.

پروژه های منظور شده مربوط به وزارت خانه های دفاع ملی، امور داخله، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه، آب و انرژی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد، که ارزش مجموعی آن در حدود ۱۰ میلیارد افغانی بالغ می ګردد.

در پروژه های منظور شده اعمار بند برق مایکرو هایدل پارنده پنجشیر، تکمیل امور باقیماندۀ بند توری زابل، اعمار اساسی برخی از سرک های مهم شهر کابل، خدمات برق رسانی در ولایات مختلف، عرضه خدمات با کیفیت و سریع انترنتی علاوه از شهر ها در نقاط دور دست برای شهروندان و شماری سایر پروژه ها شامل است، که با تطبیق آن برای هزاران تن از شهروندان ما فرصت های کاری فراهم می شود.