برگشت ۹۵۲ هزار پناهندۀ افغان به کشور در سال گذشته

مسوولان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که در یک سال گذشته، ۹۵۲ هزار و ۵۸۹ پناهنده افغان از کشورهای مختلف به شمول ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.

مسوولان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که در یک سال گذشته، ۹۵۲ هزار و ۵۸۹ پناهنده افغان از کشورهای مختلف به شمول ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.