برگذاری هشتمین داوطلبی زمرد پنجشیر

امروز مقدار ( ۲۱۱۸ ) قیراط زمرد به ارزش ( ١٢٣۴٠٠ ) دالر امریکایی با حضور داشت الحاج محمد آغا حکیم والی پنجشیر، رئیس معادن مولوی محمد قاسم امیری و هیئت مؤظف در تالار مقام ولایت مذکور از طریق داوطلبی ( بولی )به فروش رسانیده شد. در این داوطلبی که فروش زمرد نظر به شفافیت […]

امروز مقدار ( ۲۱۱۸ ) قیراط زمرد به ارزش ( ١٢٣۴٠٠ ) دالر امریکایی با حضور داشت الحاج محمد آغا حکیم والی پنجشیر، رئیس معادن مولوی محمد قاسم امیری و هیئت مؤظف در تالار مقام ولایت مذکور از طریق داوطلبی ( بولی )به فروش رسانیده شد.

در این داوطلبی که فروش زمرد نظر به شفافیت و کریستل بندی آن صورت گرفت و بیشتر از ٧٠ تاجران عزیز کشور اشتراک نموده بود.

١- محترم محمد زید با پرداخت مبلغ ( ١۵٠٠٠ ) دالر امریکایی برنده مقدار (٣٧٠ ) قیراط زمرد.

٢_ محترم حاجی حامد با پرداخت مبلغ ( ٣٠٠٠) دالر امریکایی برنده مقدار (۱۸۰.۹۰ ) قیراط زمرد

٣_ محترم حاجی بابه جان با پرداخت مبلغ ( ٩١٠٠ ) دالر امریکایی برنده مقدار ( ٢۶۵ ) قیراط زمرد

۴_ محترم حاجی ضیاء الحق با پرداخت مبلغ ( ۶٣٠٠ ) دالر امریکایی برنده مقدار(۱۶۱.۳۰) قیراط زمرد

۵_ محترم محمد نور با پرداخت ( ٩٠٠٠٠ ) دالر امریکایی برنده مقدار (١١۴٠.٨) قیراط زمرد اعلام گردیدند.