بازگشت ۷ هزار مهاجر افغان در ۲۴ ساعت گذشته

بیش از ۷ هزارمهاجر افغان در ۲۴ ساعت گذشته طور اجباری و دواطلبانه از پاکستان و ایران به کشور عودت کرده اند . عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور عودت و مهاجرین به آژانس باخترگفت: ۵۳۰ خانواده که شامل سه هزار و ۵۷۲ تن می شوند ، طور اجباری از پاکستان به کشور بگشت کرده اند […]

بیش از ۷ هزارمهاجر افغان در ۲۴ ساعت گذشته طور اجباری و دواطلبانه از پاکستان و ایران به کشور عودت کرده اند .
عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور عودت و مهاجرین به آژانس باخترگفت: ۵۳۰ خانواده که شامل سه هزار و ۵۷۲ تن می شوند ، طور اجباری از پاکستان به کشور بگشت کرده اند و بعد از ثبت در اداره امور مهاجرین، جهت دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
هچنان سه هزار و ۵۷۴ نفر مهاجر دیگر طور جبری و داوطلبانه از ایران به کشور برگشت کرده اند که شامل خانواده ها و مجردین بودند، که از میان آنها ۱۹۹ نفر نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی و غیر غذایی را بدست آوردند.