انتقال ۷۵۸۷۱ تُن متریک شش روز

در هفته گذشته از تاریخ ۲۷اسد الی ۲ سنبله از طریق خطوط آهن افغانستان (۷۵۸۷۱) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در هفته گذشته از تاریخ ۲۷اسد الی ۲ سنبله از طریق خطوط آهن افغانستان (۷۵۸۷۱) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.