امضای ‌دو تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۹ صد هزار دالر امریکایی

دو تفاهمنامه همکاری به ارزش مجموعی بیش از ۹ صد هزار دالر امریکایی، میان وزارت امورمهاجرین و موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر امضا شد.

دو تفاهمنامه همکاری به ارزش مجموعی بیش از ۹ صد هزار دالر امریکایی، میان وزارت امورمهاجرین و موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر امضا شد.