اجرای چند هزار وثیقه و نکاح خط در کابل

در سه ماه گذشته شش آمریت اسناد و وثائق شهر کابل (۷۹۵۹) وثائق مختلف به شمول (۶۶۶۷) نکاح خط اجرا کردند.

در سه ماه گذشته شش آمریت اسناد و وثائق شهر کابل (۷۹۵۹) وثائق مختلف به شمول (۶۶۶۷) نکاح خط اجرا کردند.