آغاز کار ۶ چکدم به ارزش ۳۷ میلیون در سرپل

توسط الحاج ملا محمد یونس آخندزاده سرپرست وزارت احیاء و انکشاف دهات کار (۶) چکدم به ارزش بیش از (۳۷) میلیون افغانی در مربوطات ولایت سرپل عملاْ اغاز گردید.

توسط الحاج ملا محمد یونس آخندزاده سرپرست وزارت احیاء و انکشاف دهات کار (۶) چکدم به ارزش بیش از (۳۷) میلیون افغانی در مربوطات ولایت سرپل عملاْ اغاز گردید.