آغاز روند ثبت نام شاگردان عودت‌کننده در ننگرهار

ریاست معارف ولایت ننگرهار روند ثبت نام شاگردان برگشت کننده از کشور پاکستان را در کمپ های مهاجرین آن ولایت آغاز نمود. قرار است به هدایت رهبری وزارت معارف با توظیف معلمین در کمپ های مذکور، زمینه ادامه آموزش برای آنها فراهم گردد.  

ریاست معارف ولایت ننگرهار روند ثبت نام شاگردان برگشت کننده از کشور پاکستان را در کمپ های مهاجرین آن ولایت آغاز نمود.

قرار است به هدایت رهبری وزارت معارف با توظیف معلمین در کمپ های مذکور، زمینه ادامه آموزش برای آنها فراهم گردد.