آغاز روند تأدیهٔ باقی‌ماندهٔ مصارف حج

روند تأدیه پول‌های باقی مانده مصارف حج سال ۱۴۴۴ هجری قمری برای حجاج، از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف آغاز شد. شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف می‌گوید، برای نخستین بار در سال گذشته برای حجاج افغان افزون بر فراهم شدن محل اقامت، برنامه سه وقت غذا نیز در نظر گرفته […]

روند تأدیه پول‌های باقی مانده مصارف حج سال ۱۴۴۴ هجری قمری برای حجاج، از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف آغاز شد.

شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف می‌گوید، برای نخستین بار در سال گذشته برای حجاج افغان افزون بر فراهم شدن محل اقامت، برنامه سه وقت غذا نیز در نظر گرفته شده بود.