تعلیم

آغاز جذب فارغین دختران صنوف دوازده به انستیتوت‌های طبی دولتی

آغاز جذب فارغین دختران صنف دپازدهم توسط انستیتوت‌های صحت عامه

روند جذب فارغین دختران صنوف دوازده به انستیتوت‌های طبی دولتی ولایات کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شد.

وزارت که صحت‌عامه ارسال مکتوبی به ریاست‌های صحت عامه ولایات ذکر شده، هدایت داده است که روند جذب فارغین دختران صنوف دوازده به انستیتوت‌های صحی را آغاز کند.