آغاز امتحانات طالبان و فاضلان در سراسر کشور

امروز شنبه مورخ ۱۴۴۵/۷/۸ هجری قمری (۱۴۰۲/۱۰/۳۰هجری شمسی) طبق طرزالعمل نافذه، امتحانات ط/البان و فاضلان در سراسر کشور از سوی کمیته مشترک وزارت های معارف و تحصیلات عالی آغاز گردید. مسئولین معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف و ریاست عمومی جامعات و تخصصات وزارت تحصیلات شامل کمیته مذکور می باشند که با همکاری و هماهنگی قبلا […]

امروز شنبه مورخ ۱۴۴۵/۷/۸ هجری قمری (۱۴۰۲/۱۰/۳۰هجری شمسی) طبق طرزالعمل نافذه، امتحانات ط/البان و فاضلان در سراسر کشور از سوی کمیته مشترک وزارت های معارف و تحصیلات عالی آغاز گردید.

مسئولین معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف و ریاست عمومی جامعات و تخصصات وزارت تحصیلات شامل کمیته مذکور می باشند که با همکاری و هماهنگی قبلا تنظیم شده، امتحان متذکره را هم زمان در سراسر کشور راه اندازی نمودند.

در مراسم شروع امتحانات ذکر شده علاوه از نمایندگان وزارت های معارف و تحصیلات عالی، مهتممان و استادان مدارس، علماء و مسئولین ادارات محلی ولایت های مربوطه نیز حضور داشتند.

مسئولین در سخنان شان شاملان امتحان را به رعایت نظم و دسپلین امتحان ملزم دانسته و از استادان و ناظران در پروسه امتحانات خواستند تا ضوابط بر روابط را ترجیح داده، در زمینه شفافیت امتحانات مذکور جد و جهد مضاعف داشته باشند.

به گفته مسئولین، امتحانات یاد شده از امروز، شنبه الی پنجشنبه همین هفته یعنی برای مدت شش روز ادامه خواهد داشت.