آزادی چهار هزار زندانی از زندان‌های ایران و پاکستان

مسوولان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که در یک سال گذشته، نزدیک به چهار هزار افغان از زندان‌های پاکستان و ایران آزاد و به کشور انتقال داده‌شدند.

مسوولان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که در یک سال گذشته، نزدیک به چهار هزار افغان از زندان‌های پاکستان و ایران آزاد و به کشور انتقال داده‌شدند.