پیوستن عساکر نشانه باورمندی به امارت اسلامی است

تبصره هفته: در این چند روز می بینیم که در گوشه و کنار کشور عساکریکه قبلا در صفوف اشغالگران اجرای وظیفه می کردند، گروه گروه به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم می شوند. در بعضی موارد شمار افراد تسلیم شده به صدها تن می رسد، آنها تمام وسائل، سلاح و تجهزیات نظامی را به مجاهدین می […]

تبصره هفته:

در این چند روز می بینیم که در گوشه و کنار کشور عساکریکه قبلا در صفوف اشغالگران اجرای وظیفه می کردند، گروه گروه به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم می شوند. در بعضی موارد شمار افراد تسلیم شده به صدها تن می رسد، آنها تمام وسائل، سلاح و تجهزیات نظامی را به مجاهدین می سپارند و با این عمل خود نفرت و جدایی خود از رژیم مزدور کابل را ثابت می نمایند.

علاوه بر پوسته ها و قرارگاها، تغییر جهت در سطح ولسوالی ها و پیوستن به مجاهدین نشانه اینست که حتی آنعده از کارمندان که رژیم فاسد به آنها معاش می دهد نیز بر بقای این رژیم باور ندارند. این عساکر همیشه در اظهارات خود می گویند که آنها دیگر حقائق را فهمیده اند. آنها دیگر برای چندین تن مزدور پراشوت شده، که اهل و عیال شان در خارج زندگی شیرین دارند، خود را قربانی کرده نمی توانند. آنها اینجا برای چور و غارت کشور آمده اند و به دروغ شعارهای آبادی کشور سر می دهند.

از آنجائیکه تسلیمی عساکر، نشانۀ زوال حیثیت و باورمندی به رژیم کابل است، بالمقابل آمدن تعداد کثیر نیروی نظامی نشانۀ اینست که حالا همۀ اقشار جامعه و حتی کسانیکه در صف مخالف ایستاده اند، به امارت اسلامی باورمندی کامل دارند. آیندۀ خود را وابسطه به امارت اسلامی می دانند و به این نتیجه رسیده اند که نمایندۀ واقعی ملت افغان و متصدی آیندۀ افغانستان همین امارت اسلامی و نیروی افغانی است.

امارت اسلامی همانگونه که همیشه اعلامیه های بخشش و دعوت به افرادمخالف نشر کرده است، در عمل نیز ثابت نموده است که در مقابل عساکر و کارمندان ملکی صف مخالف، آغوش باز مملو از رحم و شفقت دارد. اراده انتقام گرفتن از آنها را ندارد، بلکه در تلاش اینست که آنها از راه دعوت و عفو، از مرگ نجات یابند تا با خانواده و فرزندان خود زندگی خوش و مطمئن داشته باشند.

استقبال مجاهدین از عساکر جهت مخالف، و وفا به وعده های داده شده به آنها و متعهد بودن به حفاظت سر و مال آنها، سبب شده است که اکنون عساکر جانب مخالف به امارت اسلامی باورمندی کامل دارند. آنها بجای اینکه جنگ نمایند، در تلاش پیوستن به امارت اسلامی هستند. از برکت این روند پیوستن؛ در هفته گذشته ولسوالی های زیادی تحت تصرف امارت اسلامی درآمده است. در هرجائیکه عوامل جنگ از بین می رود، به معنای اینست که در آنجا صلح ماندگار حاکم می شود و ملت نفس آرام  می کشد.

بخاطر اینکه عوامل جنگ هرچه زودتر در افغانستان از بین برود و صلح ماندگار حاکم شود، ما از تمام کارمندان جانب مقابل، خصوصاً عساکر می خواهیم که با این پروسۀ پیوستن یکجا شوند. امارت اسلامی نه تنها از آنها استقبال خواهد کرد، بلکه به آنها تضمین سر و مال می دهد.