سلسله بمباردمان ها بر ساختمان های عام المنفعه

در این اواخر رژیم فاسد کابل در میدان نبرد شکست های پیهم خورده، مناطق وسیع، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه های نظامی و شهرها را از دست داده است. علاوه بر این در اکثریت مراکز ولایات به شکل محاصره قرار دارند. برای انتقام از ناکامی های خود بر ساختمان های دولتی، تاسیسات عام المنفعه و دارایی […]

در این اواخر رژیم فاسد کابل در میدان نبرد شکست های پیهم خورده، مناطق وسیع، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه های نظامی و شهرها را از دست داده است. علاوه بر این در اکثریت مراکز ولایات به شکل محاصره قرار دارند. برای انتقام از ناکامی های خود بر ساختمان های دولتی، تاسیسات عام المنفعه و دارایی های ملی که تحت کنترول امارت اسلامی قرار دارند، بمباران های دوامدار را آغاز کرده است.

در چند روز گذشته طیارات رژیم کابل در ولسوالی های علیشنگ لغمان، ارگو و یاوان بدخشان و گرشک هلمند ساختمان های حکومتی را بمباران کردند و این تاسیسات عامه را قصدا تخریب نمودند. همچنین مدیریت تعلیم و تربیه در غازی آباد ولایت کنر و یک شفاخانه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را نیز بمباردمان کرده و ویران نمودند.

همه روزه در سانه های عامه اینگونه راپورها از ساحات و مناطق مختلف نشر می شود که ساختمان های مرکز ولسوالی، قومندانی امنیه، زراعت، معارف و دیگر ادارات امور عام المنفعه عمداً بمباران می شوند که دیگر مورد استفاده قرار نگیرند.

افغانستان که چهل سال جنگ بیشترین زیربناهای آن را از بین برده است، اکنون تخریب شمار اندک از تاسیسات عام المنفعه باقی مانده نیز شروع شده است. این عمل از یکسو جفا و خیانت تاریخی و نابخشودنی با این ملت و کشور است و از سوی دیگر جرم جنگی دانسته می شود که مقامات اداره کابل باید مورد بازپرس قرار گیرند.

ما از همه هموطنان می خواهیم که فریادهایشان را در دفاع از تاسیسات ملی و زیربناهای خود بلند کرده و به اداره کابل، که توسط طیارات بیگانگان، منابع ملی کشور را از بین می برند، فرصت انجام چنین اعمالی داده نشود. یک راه برای جلوگیری از اعمال اینچنینی و نجات دارایی ملی اینست که هموطنان با تمام توان خود در برچیدن گلیم اداره مزدور کابل با مجاهدین همکار شوند، تا دشمنان دین و وطن باقیمانده در شهرها از همچو اعمال قبیح منع  و کشور و هموطنان از آزار و اذیت شان نجات یابند.

امارت اسلامی افغانستان از سازمان های جهانی، خصوصا آنهائیکه دعوادار نظارت و فعالیت جرائم جنگی هستند، می خواهد که مقامات اداره کابل را از همچو اعمال تخریبی بازدارند. امارت اسلامی تمام تلاش خود را بخرچ می دهد که شهرها را به شکلی تصرف کند که در آنجا به هیچکس زیان نرسد  و نه هم تاسیسات عام المنفعه زیان ببیند. از اینرو در چندین ماه گذشته تقریباً ۲۰۰ ولسوالی و شهرها بشکل سالم تحت کنترول مجاهدین در آمده است و در آنجا به تاسیسات حکومتی هیچ نوع صدمه نرسیده است.

تخریب کنندگان زیربناهای افغانستان باید بدانند که اینگونه اعمال، دشمنی با ملت و کشور است. ملت ما هیچگاهی اینگونه اعمال تخریبی و ظالمانه را فراموش نخواهند کرد. اداره کابل با انجام چنین اعمالی تنها قهر ملت را تحریک کرده و چهره های غیر افغانی خود را به هموطنان ما نمایان  می کنند.