راه منطقی و واقعی آرامش در کشور

بنیاد اساسی آرامش و امنیت گردن نهادن به واقعیت هاست، تجاوزگران جهانی بر حریم ملت مجاهد افغان تجاوز نموده اند، استقلال آنان را سلب کرده اند، تا اکنون مشاورین تجاوزگران در ادارات کابل وجود دارند، تانک هایشان سرزمین کشور و طیاراتشان فضای وطن مان را در اختیار و کنترول دارد، عساکر اداری همه از سوی […]

بنیاد اساسی آرامش و امنیت گردن نهادن به واقعیت هاست، تجاوزگران جهانی بر حریم ملت مجاهد افغان تجاوز نموده اند، استقلال آنان را سلب کرده اند، تا اکنون مشاورین تجاوزگران در ادارات کابل وجود دارند، تانک هایشان سرزمین کشور و طیاراتشان فضای وطن مان را در اختیار و کنترول دارد، عساکر اداری همه از سوی آنان آموزش و تربیه شده اند، در مجموع اداره تماماً در دستان اشغالگران است که نمونهء آشکار آن تمدید و بقای رژیم از جانب جان کیری وزیر امور خارجهء آمریکاست و ملت همهء اینها را مشاهده می کنند و همه روزه قربانی جنایات آنان میشوند.

در حالیکه نه تنها ملت مظلوم از نگاه تمام قوانین مکلف به دفاع از ارزش ها و باورهای خود است و بخصوص ملت های منصف و کشورهای اسلامی مسئولیت دارند که برای حصول حق طبیعی خود با ملت افغان همکاری و در راه قیام نظام اسلامی حمایت و کمک های همه جانبه نمایند، چیزی که متاسفانه تاکنون انجام نشده است.

امارت اسلامی افغانستان به تمام جهانیان و جهت های ذی دخل در مشکلات و پرابلم های موجود کشور اعلام میدارد که در کنار داعیهء بر حق ملت ستمکشیده و مظلوم افغان بایستند، به اشغالگران و دوستان آنان آشکارا و روشن بگویند که دیگر از آزار و اذیت ملت های مظلوم دست به سر شوند، بگذراند که ملت ها سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند.

همچنین افراد و شخصیت هایی که تاکنون بر خلاف ملت و در کنار تجاوزگران ایستاده اند، باید آگاه شوند که آرامش و امنیت ملت و کشور بدون درک واقعیت های عینی و استقلال کامل بدست نمی آید، بجای اینکه در کنار تجاوزگران و ظالمان در شکنجه و آزار ملت و ویرانی کشور سهم گرفته و شریک باشند، لازم و بهتر است که با ملت خود باشند تا آنان از بدنامی تاریخ و بدبختی آخرت نجات یابند و ملت نیز نفس آرام بکشد.

 

images (3)