داعشِ جعلی، حربۀ استخباراتی ارگ

تبصره هفته: روز گذشته حمله موتربمب و متعاقب آن چند انفجار مسلسل در مقابل یک لیسه در غرب کابل صورت گرفت، در این انفجارات افزون تر از پنجاه کودک شهید و بیشتر از صد تن دیگر زخمی شدند. ویدیوها و تصاویری که از محل رویداد نشر شده اند، وجدان انسانی تحمل دیدن آن را ندارد. […]

تبصره هفته:

روز گذشته حمله موتربمب و متعاقب آن چند انفجار مسلسل در مقابل یک لیسه در غرب کابل صورت گرفت، در این انفجارات افزون تر از پنجاه کودک شهید و بیشتر از صد تن دیگر زخمی شدند. ویدیوها و تصاویری که از محل رویداد نشر شده اند، وجدان انسانی تحمل دیدن آن را ندارد. انتهای وحشت و قساوتی که مثال آن بسیار نایاب است.

اینگونه حملات پیش از این نیز در این منطقه کابل  بر هموطنان هزاره ما صورت گرفته است، که مسئولیت آن را داعش پذیرفته است. این حمله، که همه جهت های افغانی آن را محکوم و تقبیح نموده اند، انگشت اتهام آن بسوی داعش گرفته می شود. مگر مقامات اداره کابل بجای اینکه عاملین اصلی رویداد (داعش) را متهم کنند یا آن ها را ملامت بدانند، تمام تمرکزشان بر اینست که این رویداد را به مجاهدین امارت اسلامی منسوب نمایند.

شما شاید از دیروز بدینسو سخنان و اظهارات مقامات ارگ، سخنگویان و مسئولین بلند رتبه تا خود اشرف غنی را دربارۀ این رویداد شنیده باشید. اما شما هیچگاهی در اعلامیه ها و بیانیه های تقبیحی آنها کلمه داعش را نخواهید یافت. آنها تلاش کرده اند که (داعش) عامل اصلی رویداد را تبرئه و مجاهدین امارت اسلامی را بدنام نمایند.

از این نوع رویکرد مقامات ارگ آشکارا معلوم می شود که داعش در اصل حربه استخباراتی اداره کابل است که می خواهند برای اهداف خود از آن استفاده کنند و برای کوبیدن و بدنام کردن مخالفین از آن کار بگیرند. ما به یاد داریم که چند سال پیش هنگامیکه اعتراضات و احتجاجات وسیع مردمی علیه اشرف غنی اوج گرفت و شمار زیادی شهروندان کابل به سرک ها آمدند. در آن هنگام نیز به شکل بی سابقه یی بر آن معترضین، سلسله حملات مرگبار و انفجارات شروع گردید، که مسئولیت آن را نیز افراد نامعلومی بنام داعش بدوش می گرفتند. ارگ توانست توسط آن حملات مرموز احتجاجات مردمی را برای همیشه خاموش کند، ترس و وحشت عامه براه بیندازد و به مخالفین سیاسی خود تفهیم نمایند که اگر کسی برخلاف ارگ احتجاج یا مظاهره کند به مانند معترضین دهمزنگ به شکل دسته جمعی کشته خواهند شد.

پس از آن در این اواخر شماری از علماء کرام صداهایشان را علیه مظالم آمریکایی بلند کردند و بعضی از تحلیلگران سیاسی، مقامات ارگ را به کارشکنی در پروسۀ صلح متهم کردند، دوباره قتل و کشتارهای علماء دینی، صاحب نظرات بیطرف و فعالین صلح شروع شد، که مسئولیت آن را گروه گمنامی بنام داعش بدوش می گرفت. بدین ترتیب ارگ شمار زیادی از مخالفین را به شکل فیزیکی حذف، و دیگران به خاموشی یا ترک کشور مجبور شدند و ارگ با استعمال حربۀ داعش هدف خود را مفت بدست آورد.

همۀ این شواهد ثابت می نماید که گروه مرموزی بنام داعش در اصل یک حربۀ بازیگر اداره کابل و بصورت خاص در دست امنیت ملی است. ارگ از آن برای اهداف خود استفاده می کند. جنایات تکان دهنده را توسط آن انجام می دهد، تا ذهنیت عامه را با آن مشغول نموده و امارت اسلامی را متهم نماید. حکم عقل انسانی اینست که هیچ تحریک مبارز واقعی نمی تواند هدف خود را در قتل و کشتار کودکان خردسال جستجو کند. اینگونه صحنه سازی های دلخراش بخشی از بازی های استخباراتی دانسته می شود و بس.