“جان کیری” ادارهء دست نشاندهء کابل را بیشتر از پیش رسوا کرد !

بروز شنبه بتاریخ (۲۱ حمل ۱۳۹۵) “جان کیری” وزیر امور خارجهء آمریکای اشغالگر، در یک سفر غیرمترقبه به کابل آمد و در نشست هایی با مقامات ادارهء دوسرهء کابل شرکت کرد، در پایان روز در یک نشست خبری ظاهر شده و مغرورانه گفت: زمان حکومت مشترک پنج سال است…؟!!. نامبرده تقریباً بیست ماه قبل بر […]

بروز شنبه بتاریخ (۲۱ حمل ۱۳۹۵) “جان کیری” وزیر امور خارجهء آمریکای اشغالگر، در یک سفر غیرمترقبه به کابل آمد و در نشست هایی با مقامات ادارهء دوسرهء کابل شرکت کرد، در پایان روز در یک نشست خبری ظاهر شده و مغرورانه گفت: زمان حکومت مشترک پنج سال است…؟!!.

نامبرده تقریباً بیست ماه قبل بر خلاف تمام ارزشها و اصول، نتایج انتخابات آنزمان را لغو کرده و در سفارت آمریکا بعد از مشاجرات و کشمکش های فراوان بلاخره بنام – وحدت ملی – ادارهء جنجالی و دوسره ای را ایجاد کرد، و امروز اینست یکبار دیگر زمان و زمام این حکومت ناکام را به شکل غیر منطقی تمدید کرد.

این افعال “جان کیری” پیام اشکار دارد که آمریکا هنوز هم به هیچ قانونی احترام ندارد، و نه هم خود را متعهد به آن میداند، و آن دیموکراسی را نیز نقش بر آب کرد که برای اجراء و حصول آن صدها هزار افغان را قتل عام کرد، و صدها هزار آمریکایی ها را نیز در آتش این جنگ ناحق کباب کرده و میلیاردها دالر مصرف کردند.

از یک جهت گفته های “جان کیری” ادارهء دست نشاندهء کابل را در دریای رسوایی و خجالت غوطه ور کرد و از طرف دیگر موج تازه ای از قهر و غضب ملت غیور افغان را بر انگیخت. و آنهائیکه به بهانه های مختلف این و آن در ادارهء کابل کار می کردند، نیز واضحاً فهمانده شدند که بعد از این هیچ گونه بهانه ای برای کار کردن در این ادارهء غلام وجود ندارد.

ادارهء دوسره و بی کفایت کابل نه مشروعیت دارد و نه هم چانس بقا، این اداره که از قبل پوسیده بود، و از نقطه نظر مبصرین سیاسی در بین شیر و دره قرار دارد، ازیکسو کشمکش های داخلی انرا فاقد اختیار کرده است و از طرف دیگر نارضایتی مردمی به اوج رسیده است، فساد و رشوت، زندگی روزمرهء مردم را متوقف ساخته است، و اینست فیصله های آمرانهء “جان کیری” بیشتر از پیش انرا بسوی زوال و نابودی کشیده و با قیام عمومی ملت مواجه کرده است، براساس راپورهای رسانه ها “جان کیری” با این حرکت غیر معقول و اشغالگرانهء خود، کشور عزیر را با بحران مواجه کرده است و  انتقادات گروه های سیاسی مختلف، شخصیت های متنفذ و عموم ملت را بر انگیخته است.

امریکا در دوران اشغال پانزده سالهء خود هیچگاهی به وعده های خود وفا نکرده است: به بهانهء بازسازی، افغانستان را ویران نمود و بجای پیشرفت اقتصادی، افغانستان و ملت را با غربت و فقر مواجه کرد، جوانان ما در کوه ها، دشت ها و دریاها با مرگ دست و پنجه می دهند، و اینست اکنون دیموکراسی (رژیم) مورد پسند آنها نیز به انارشیزم تبدیل گردید.

در کشور عزیز اینگونه افعال ناورا و مظالم اشغالگران، امارت اسلامی را مجبور ساخته است که به عملیاتهای مقدس جهادی خود ادامه دهد و از دین، ملت و وطن خود دفاع کند، و اینست بروز سه شنبهء گذشته بتاریخ  (۵ رجب ۱۴۳۷هق) عملیات جهادی خود تحت نام “عملیات عمری” را آغاز کرد، تا کشور خود را آزاد ساخته و زمینه را برای یک حکومت اسلامی افغان شمول مطابق به خواست ملت مهیا کند.  والله الموفق