تحولات اخیر و شرارت شماری از رسانه ها

در ماه های اخیر تحولات مهم در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان به میان آمد. تقریبا دو صد ولسوالی افغانستان به تصرف مجاهدین درامد. سلطۀ امارت اسلامی بر شاهراه ها، نقاط استراتژیک و بنادر مهم مستحکم شد و با تصفیه عوامل جنگ در مناطق مذکور در بخش عظیم افغانستان ملت از صلح، امنیت و آرامش […]

در ماه های اخیر تحولات مهم در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان به میان آمد. تقریبا دو صد ولسوالی افغانستان به تصرف مجاهدین درامد. سلطۀ امارت اسلامی بر شاهراه ها، نقاط استراتژیک و بنادر مهم مستحکم شد و با تصفیه عوامل جنگ در مناطق مذکور در بخش عظیم افغانستان ملت از صلح، امنیت و آرامش برخوردار شدند.

در نتیجۀ تحولات اخیر از یکسو رژیم کابل با وضعیت سخت مواجه شده است و به اقدامات غیرمنطقی، دروغین و تبلیغات نامعقول روی آورده اند. از سوی دیگر شماری از رسانه ها که خودشان را مستقل می دانند، بجای انعکاس حقائق و بیان واقعیت به مردم، عملاً تلاش می ورزند که با ارائه معلومات غلط، وضعیت را مخدوش و مبهم معرفی کرده و در اذهان مردم تشویش ایجاد کنند.

این رسانه ها و خبرنگاران با اینگونه اقدامات، استقلال و بی طرفی شان را زیر سئوال بردند، زیرا در مورد پیشرفت های امارت اسلامی به مردم معلومات نمی دادند. اگر کدام منطقه نیز تصفیه می شد، آنها ادعاهای کاذب اداره کابل مبنی بر تصرف دوباره مناطق را نشر می کردند . بطور مثال مجاهدین ولسوالی بولدک در ولایت قندهار را به شکل صلح آمیز و بدون کدام درگیری قابل توجه در کنترول خود درآوردند. پس از فتح ولسوالی نیز ضرورت پیش نشد که مجاهدین از زور و سلاح کار بگیرند. در راپورهای ویدیویی مستند مردم مشاهده می نمودند که در روز دوم فتح ولسوالی، بازار و دوکان ها باز و مملو از مردم بود، حتی دروازه رفت و آمد با پاکستان نیز باز بوده و با فعالیت های گمرک داد و ستد تجارتی نیز شروع شد.

در حالیکه زندگی در بولدک به حالت عادی جریان داشت، شماری از رسانه ها و خبرنگاران شایعاتی نشر کردند که گویا صدها تن از باشندگان بولدک را بزور از خانه هایشان بیرون  کرده و به قتل رسانده اند. همچنین خبرهایی از چور و غارت اموال شخصی مردم نیز نشر کردند. هیچکس نمی داند که رسانه های مغرض این ادعاها را براساس کدام منابع و معلومات نشر می کنند؟  زیرا آنها تاکنون هیچ سند و شواهدی برای این ادعاهای خود ارائه ننموده اند.

برای اینکه حقیقت راپورهای کاذب رسانه ها برملا شود، امارت اسلامی رسماً از رسانه های داخلی و جهانی خواست که به ولسوالی بولدک بروند و در مورد  این رویدادها تحقیق و بررسی کنند. پس از این پیشکش امارت اسلامی، اکنون سخن متوجه همین رسانه های کاذب است که اگر گردانندگان این رسانه ها ذره یی هم وجدان و شرافت انسانی داشته باشند، حالا باید برای اثبات ادعاهای خود از فرصت میسر شده استفاده کنند تا دروغ و حقیقت را معلوم و بیان کنند.

ما آشکارا به ملت خود اعلام می داریم که همۀ ادارات و اشخاص فعال بنام رسانه ها و خبرنگاران به مسلک خود متعهد نیستند. بلکه بسیاری از رسانه ها اصلاً عروسک های استخباراتی هستند که ریموت کنترول شان در دستان دشمنان اسلام و وطن است. شمار زیادی از خبرنگاران در اصل ،جاسوسان و اجیران بی وجدان کفار و مزدوران شان هستند که برای چند پیسه پول، طرح های شیطانی دشمنان دین و وطن را عملی می کنند و برای آنان مشغول کار هستند. هموطنان باید فریب عناوین ظاهری آنها را نخورند. بلکه نشرات شان را دقیق ارزیابی کنند. زیرا بهترین زمان شناخت خبرنگاران واقعی و دروغ پردازان اجرتی یا جاسوسان شرایط حال حاضر است.